МИГ – Община Марица набира проектни предложения по мярка „Активно включване – уязвими групи“

Автор: Валерия Василева 126
МИГ – Община Марица набира проектни предложения по мярка „Активно включване – уязвими групи“

МИГ – Община Марица напомня на желаещите да представят проектни предложения по мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Община Марица посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.039 МИГ - Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, че първият краен срок за подаване на проектни предложения е 24.03.2019 г.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

• Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;

• Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

• Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Община Марица.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. 1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/ в комбинация с подкрепящи мерки, предназначени за зависимите членове на семействата в съответствие с техните индивидуални потребности;
  2. 2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги;
  3. 3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;
  4. 4. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и на позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и на http://leader-maritsa.eu/

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 24.03.2019 г., 17.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.06.2019 г., 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина