Приключиха строителните дейности по отводняване на ерозиралите площи в резервата край Кричим

Автор: Plovdiv Now 2132
Приключиха строителните дейности по отводняване на ерозиралите площи в резервата край Кричим

Държавната приемателна комисия прие през януари единодушно и без забележки изпълнението на строителните дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ край Кричим и подписа акт – образец № 16. На основание заключенията на междуведомствената комисия на 23 март бе издадено разрешение от началника на РДНСК-Пловдив за въвеждане на строежа в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията.

Строителните дейности стартираха през октомври миналата година в изпълнение на проект на РИОСВ - Пловдив „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюнеи преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“. Изпълнител на дейностите бе „МГА Инвест“ ЕООД, като дружеството бе избрано след проведена процедура по Закона за обществените поръчка и сключен договор с пловдивската екоинспекция. Строителните дейности бяха реализирани на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

Чрез изградените отводнителни канавки ще се прекрати загуба на площ от местообитанието на дървовидната хвойна, опазвана в защитената територия и ще се предотвратят ерозията и свлачищните процеси. Това ще окаже пряко положително влияние върху популацията на защитения вид в резервата, тъй като ще предотврати и ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще се подобри състоянието на местообитанието.

С реализираните дейности РИОСВ – Пловдив постигна изпълнение на  главната  заложена цел на проекта, финансиран по Приоритетна ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, а именно подобряване природозащитното състояние на местообитанието на дървовидна хвойна и предотватяване загубите на площ от резервата.

Проектът е на стойност 300 032,68 лв., от които 255 027,78 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 45 004,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина