Млад еколог търсят да назначат в Община Куклен

Автор: Plovdiv Now 6498
Млад еколог търсят да назначат в Община Куклен

Община Куклен обявява свободно работно място на длъжност "еколог" по програма „Старт на кариерата“.

Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Работодатели са публични администрации – централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.След подбор безработните младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

Кандидатите трябва да имат висше образование по една от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Био-разнообразие“, „Биология“, „Химия“ и други специалности, близки до посочените.

Трябва да бъдат регистрирани в „Бюро по труда“ като безработни и да са на възраст до 29 години, без трудов стаж по посочената специалност.

Длъжността е с 8-часов работен ден и 800 лева заплата.

Небоходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление от кандидата – свободен текст;
  • Документ за самоличност- представя се само за справка;
  • Автобиография (СV);
  • Копие от диплома за придобита образов. степен и професионална квалификация по описаните в обявата специалности.
  • Копие от Трудова книжка (ако лицето притежава такава)
  • Други документи – при необходимост или по преценка на самия кандидат.

Документи се приемат до дата 14.05.2021г. включително,  в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден. Подават се лично от кандидатите или чрез упълномощено лице.

За допълнителна информация телефон: 03115/2120.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина