В Кричим търсят активни младежи за Съвета на децата

Автор: Plovdiv Now 3252
В Кричим търсят активни младежи за Съвета на децата

Община Кричим обявява кампания за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”. Той е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.   

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с процедура утвърдена от Председателя на ДАЗД.

Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

Комисия ще разглежда постъпилите кандидатури на национално ниво в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

 Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания: детето да е получило международна закрила; детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

В срок до 24 май 2020 г. всички желаещи деца и ученици на възраст до 18 години  могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от тях да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участват в конкурса те трябва да изпратят попълнени документи – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: [email protected] или да ги входират на хартиен носител в деловодството на община Кричим.

Документите можете да изтеглите от тук:

Мотивационно писмо – Изтегли

Формуляр за кандидатстване – Изтегли

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата – Изтегли   

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина