Търсят главен архитект за община Кричим

Автор: Plovdiv Now 7618
Търсят главен архитект за община Кричим

Община Кричим обявява конкурс за главен архитект. Задълженията на длъжността са да ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на Община Кричим и издава административни актове, съобразно правомощията предоставени по ЗУТ.

Изискванията към кандидатите да заемат позицията са: да имат степен на завършено образование – магистър в професионална област – архитектура. 1.3. Специфичните изисквания са придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването ѝ, професионален опит – 3 години.

Конкурсът ще се проведе в три етапа - допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю.

Кандидатите за длъжността трябва следните документи:

- Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на община Кричим (свободен текст);

- Професионална автобиография;

- Документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование (копия);

- Документ, установяващ придобита пълна проектантска правоспособност или документ удостоверяващ продължителност на професионалния опит – трудова книжка и/или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия);

- Декларация от кандидата, че не е лишен по съдебен ред от правото си да упражнява професията архитект;

- Документ за компютърна грамотност.

Представените копия трябва да се ясни и четливи и да бъдат заверени с „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от кандидата.

Кандидатстващите за позицията трябва да подадат докуменитите си до края на февруари 2020 година в деловодство - стая № 13 на община Кричим, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. документите се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Кричим, както и на електронната ѝ страница.

Кандидатите ще се допускат до участие в конкурса от комисия, която в срок до 7 /седем/ дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Кричим, както и в електронната ѝ страница.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина