Набират членове за одитния комитет на Община Кричим

Автор: Plovdiv Now 2280
Набират членове за одитния комитет на Община Кричим

Обявявена е кампания за подбор на кандидати за външни членове на одитния комитет на община Кричим. Той се състои се от трима членове, от които един служител в администрацията и двама външни. Комитетът има няколко правомощия.

Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността му. Разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит. Запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация. Наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му. Осъществява взаимодействие с външните одитори. Наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им. Изготвя годишен доклад за дейността си. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.

Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец. Мястото на работа е административната сграда на община Кричим, пл. „Обединение” № 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите за членове на одитния комитет са да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър"; да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит; да не участват в друг одитен комитет.

Подборът ще се направи на два етапа - първо по документи, а вторият етап е интервю с одобрените на първи етап кандидати, на което те ще изложат своето виждане за работата на одитния комитет.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец; автобиография; копие от диплома за завършено висше образование и присъдена образователно квалификационна степен „Магистър”; документ, удостоверяващ натрупания опит; декларация по образец; други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.

Срокът за подаване на документи е до 14.08.2020г., всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №13, намираща се на първия етаж в сградата на община Кричим.

Източник: Община Кричим.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина