Кметът на Кричим с изявление за нуждата от спешни промени при водоснабдяването на населените места

Автор: Plovdiv Now 2268
Кметът на Кричим с изявление за нуждата от спешни промени при водоснабдяването на населените места

Кметът на община Кричим Атанас Калчев излезе с изявление във връзка с получено уведомление от Националното сдружение на общините в Република България до всички кметове на общини. Документът произтича от писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряването на непрекъснатост на водоснабдяването на населените места.

Ето какво написа градоначалникът:

Съгласно писмото от Министъра на регионалното развитие, се обръща внимание, че от общинските администрации във връзка с техните правомощия и задълженията им по отношение водоснабдяването на населените места, регламентирани в нормативната уредба - Закона за водите, Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и др., следва да проявят ангажираност и да предприемат действия по осъществяване на превантивни мерки и ограничаване на последствията от негативното въздействие на неблагоприятни климатични фактори /засушавания, бури, обилни валежи/, върху водоснабдяването на населените места, включително навременно въвеждане на режим на водоползване, лимити на водопотребление, ограничаване на водоползването и налагане на забрана за ползване на питейна вода за непитейни цели, при намаляване на водните ресурси или влошаване на качеството на водата, както и за осигуряване на контрола за спазване на наложените ограничения и забрани за ползване на вода и обезпечаване на нуждите от питейна вода за обекти с обществено предназначение;

Преди да се иска от кметовете на общини да въвеждат режими на водоползване на питейна вода при възникнала небходимост.

Преди да се иска от кметовете на общини да въвеждат лимити на водопотреблнието при възникнала необходимост и да налагат забрани за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на балкони, миене на МПС- та по улиците и др., както и прилагане на административно репресивни мерки спрямо нарушителите на въведените забрани, които въпреки всичко си плащат чинно използваните водни коичества, които са и отчетени по съответния ред от водомерите, които пък се контролират от съответните В и К дружества (било то държавни и/или общински), е законосъобразно и целесъобразно.

Министърът на регионалното развитие да разпореди незабавно на В и К операторите, които са и търговски дружества да се поставят измервателни уреди (водомери) на всички абонатите на съответните дружества в ромските махали на територията на цялата страна.

С незабавна промяна на действащата нормативна уредба да се вменят ясни и конкретни задължения по контролните функции на В и К операторите върху разхищетението на публичен държавен ресурс,
какъвто е и водата за питейно-битово ползване, освен водата за напояване на земедеските земи и др. стратегически цели.

Ефективно да се събират натрупаните задълженията от всички длъжници, ползвали водния ресурс в цялост, без значение голям, среден или малък ползвател, (без да се делят на "наши" и други).

Крайно време е да се спре порочната практика, да се вменяват до безкрайност ангажименти на кметовете на общини по регулационни и контролни функции имащи отношение по проблемите във В и К сектора, които не е тайна, че са в национален мащаб, и в същото време държавата, чрез нейните търговски дружества, да събира парите на добросъвестните водоползвателите, и да не може да се справи с ефективното им събиране и реалното им ползвне по кокретното предназначение от една определена прослойка на обществото ни

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина