Асистентска подкрепа - нова социална услуга в Кричим за възрастни и деца с трайни увреждания

Автор: Plovdiv Now 1614
Асистентска подкрепа - нова социална услуга в Кричим за възрастни и деца с трайни увреждания

Община Кричим предоставя на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Започва прием на документи от лица, които желаят да се възползват от нея.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.

Необходимите документи за кандидатстване са:

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност (за справка);

- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи се подават в деловодството на община Кричим, стая № 13, пл. „Обединение“ № 2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец могат да бъдат изтеглени и от официалната интернет страница на Община Кричим на адрес: https://www.krichim.bg/ - Услуги – Социални дейности – Асистентска подкрепа.

За допълнителна информация тел. 0882 565 703 – Фатма Калканова – ръководител ЦОП гр. Кричим.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина