Центърът за работа с деца на улицата в Карлово е официално открит

Автор: Plovdiv Now 24434
Центърът за работа с деца на улицата в Карлово е официално открит
Центърът за работа с деца на улицата беше официално открит в Карлово днес.
 
Центърът ще предлага комплекс от услуги - превантивни дейности, свързани с попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. В новия център ще се работи индивидуално с детето и неговото семейство. Ще бъдат оказвани консултации и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
 
Целите в работата на Центъра са предотвратяване ранното отпадане от училищната система; неглижиране здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата; прекратяване всякакви форми на експлоатация, насилие и противообществени прояви.
 
Основни потребители на центъра ще бъдат деца, които:
- пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи; въвлечени са в различни най-тежки форми на труд, но вечер се прибират в дом;
- живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи; изцяло са прекъснали връзки със семейната среда и са развили устойчиви навици за т.нар. уличен начин на живот;
- са избягали от дома си или специализирана институция, в която са били настанени;
- не са обхванати от образователната система или отпаднали от нея в предучилищна и училищна възраст;
- скитат, упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, който създава условия на риск от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното или социалното им развитие;
- са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
- употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.
 
Възрастовата граница е над 3-годишна възраст, до 18 години. Това е причината и за изграждането на детска площадка със съвременни съоръжения ударопоглъщаща настилка за децата между 3 и 12 години. Осигурен е и достъпен маршрут за хора в неравностойно положение.
 
Центърът разполага и с мултифункционално спортно игрище. Основната сграда е двуетажна. На първия етаж са всички кабинети и помещения за работа и хранене на децата, както и обслужващите зони, кабинетите за персонала, оборудваното перално и санитарно-битовите помещения. На втория етаж са кабинетите за специалисти - педагог, възпитател и др., стаи за индивидуална работа и почивка. Те могат да се използват както за обучителни занимания, така и като ателиета по интереси (музика, рисуване, компютри). Обрудването е съобразено с образователния характер на дейностите – учебна дъска, чинове, шкафове за учебни пособия).
 
Целта на проекта е да допринесе за подобряване, обновяване и модернизиране на социалните услуги, предлагани в община Карлово, в съответствие с разрастващите се потребности на потребителите им; да бъде удовлетворена потребността от конкретната социална услуга; да допринесе за социалното включване и по-добрите условия на живот на деца в риск от попадане на улицата и отпадане от училище, за балансираното развитие на градската територия чрез изграждане на центъра в рамките на социалната зона за въздействие на град Карлово.
 
На пресконференция, предхождаща официалното откриване на Центъра, ръководителят на проекта Цветана Метаксинова поясни, че Община Карлово е кандидатствала с проектно предложение за подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите: директор, социален работник, психолог, медицински специалист, педагог и помощник-възпитател. Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подчерта, че целта на проекта е децата, които трябва да бъдат приобщавани и социализирани в дневния център, да станат пълноценни граждани. „Трудната част от проекта е да изпълним дневния център със съдържание.“, допълни кметът.
 
Стойност на проекта, стартирал на 8 май 2020 година с продължителност 22 месеца, е 1 481 288,21 лева. Приключването на дейностите по проекта е предвидено за 8 март 2022 година.
 
Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина