Обявяват защитена зона “Река Стряма“ в землищата на 5 общини

Автор: Plovdiv Now 34014
Обявяват защитена зона “Река Стряма“ в землищата на 5 общини

Министерството на околната среда и водите обявява защитена зона „Река Стряма“ в землищата на:

Селата Горна махала, Долна махала, Дълго поле, Иван Вазово, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Черноземен, община Калояново:

Град Баня и селата Богдан, Войнягово, Дъбене, Каравелово, Климент, Московец, Певците, Пролом, Розино, Слатина, Столетово, община Карлово;

Селата Калековец, Маноле, Рогош, Скутаре, Трилистник, община "Марица"; 

Село Стряма, община Раковски;

Село Михилци, община Хисаря.

Защитената зона е с обща площ 40 783,793 дка

Целта е да бъдат опазени няколко типа природни местообитания: Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс; Низинни сенокосни ливади; Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); Балкано-панонски церово-горунови гори; Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.

Ще бъдат защитени и бозайниците – Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii).

Земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus).

безгръбначни – Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum), Бисерна мида (Unio crassus).

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина