Дават под наем и продават на търг общински имоти в Калояновско

Автор: Plovdiv Now 15556
Дават под наем и продават на търг общински имоти в Калояновско

Публичен търг с тайно наддаване за наем и продажба на общински имоти ще се проведе на 18 март 2020 година, от 10,00 часа, в сградата на Община Калояново. 

Едната оферта е за отдаване под наем за срок от пет години на площадно пространство- “Клиентски енергиен център”, с площ
от 44.29 кв.м. в село
 Калояново с начална тръжна цена 553.65 лв. за месечен наем.

Второто предложение е за отдаване под наем за срок от десет години за схема 15 - терен с площ от 1.00 кв.м, част от тротоарна настилка южно до съществуваща сграда в УПИ II - зеленина , квартал 41, по ПУП на село Калояново с начална тръжна цена 1.60 лв. за месечен наем. 

За срок от десет години се отдава под наем и помещение №1 с площ 22 кв.м., на третия етаж от сграда “Дом на услугите”, в УПИ І – партиен дом и поща, пл. № 593, кв.51 по ПУП на село Калояново, с начална тръжна 55,00 лева за месечен наем.

На публичният търг с тайно наддаване ще бъдат пуснати за продажба следните общински имоти:

- УПИ V- общ. с площ от 500 кв.м, в кв. 109 по ПУП на село Дълго поле, с начална тръжна цена 2 700.00 лв.

- УПИ IV-125 с площ от 620 кв.м, в кв. 6 по ПУП на село Дълго поле, начална тръжна цена 4 650.00 лв.

- УПИ III-общ. с площ от 780 кв.м, в кв. 46 по ПУП на село Калояново, с начална тръжна цена 7 130.00 лв.

- УПИ ХXIX- за търговия и услуги с площ от 350 кв.м, в кв. 42 по ПУП на село Песнопой, с начална тръжна цена 2 100.00 лв.

Всички посочени са без ДДС. Закупуването на тръжната документация в размер на 30.00 лв. за всеки отделен обект и внасяне
на депозит – 50% от начална тръжна цена желаещите да участват в наддаванията трябва да направят до
16.30 часа на 17.03.2020 година в касата на Община Калояново или по банков път. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10.00 – 16.30 часа чрез кметствата.

Скици на обектите и схеми на терените могат да се видят в служба “Общинска собственост”, ІІІ етаж, стая №19. Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Калояново до 16.30 часа на 17.03.2020 година.

Кандидатът или упълномощен от него представител трябва да подаде в запечатан непрозрачен плик писмените ценови предложения 
с надпис "Предлагана цена", поставен в плика със заявлението за участие. За справки тел. 03123/24-60

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина