Асистентска подкрепа - нова социална услуга в Калояново за възрастни и деца с трайни увреждания

Автор: Plovdiv Now 948
Асистентска подкрепа - нова социална услуга в Калояново за възрастни и деца с трайни увреждания

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще помага на хора с увреждания в община Калояново. От 25.01.2021 г. започва приемът на документи от желаещите да я ползват.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Желаещите да кандидатстват за услугата подават следните документи:

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност (за справка);

- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

- Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Документи се подават от 25.01.2020 г. в ст.4 ет.1 в сградата на Община Калояново, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Калояново на адрес:www.kaloyanovo.org

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина