Търсят будни подрастващи в Хисаря за Съвета на децата

Автор: Plovdiv Now 1650
Търсят будни подрастващи в Хисаря за Съвета на децата

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”. Той е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.   

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с процедура утвърдена от Председателя на ДАЗД.

Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

Комисия ще разглежда постъпилите кандидатури на национално ниво в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тях, както следва:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

 Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания: детето да е получило международна закрила; детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

До 24.05.2020г. всеки кандидат за член на Съвета изпраща документи за кандидатстване по образец- „Формуляр за кандидатстване“ и „Мотивационно писмо“ на административен адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” №14 или на имейл: o[email protected]

Образците на документите за кандидатстване, както и „Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата“ се намират в „Общински център за услуги и информация на гражданите“ намиращ се на бул. „Генерал Гурко“ 14 град Хисаря или от следните линкове: motivacionno_pismo_savet_na_decata

formuljar_za_kandidatstvane_savet_na_decata

suvet-na-detsata

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина