Община Хисаря набира желаещи за “Съвета на децата“

Автор: Plovdiv Now 3230
Община Хисаря набира желаещи за “Съвета на децата“

Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на “Съвет на децата”.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години /включително/, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени и граждански организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата.

Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

Комисия, определена от председателя на ДАЗД, разглежда постъпилите кандидатури на национално ниво в четири направления, като всяко дете може да кандидатства само по едно от тяхкакто следва:

- членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и др.; 

- представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

- представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

- индивидуални кандидатури.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

 Членовете на Съвета следва да отоварят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания: детето да е получило международна закрила; детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

До 28.06.2022г. всеки кандидат за член на Съвета изпраща документи за кандидатстване по образец- „Формуляр за кандидатстване“ и „Мотивационно писмо“ на административен адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” №14 или на имейл: contacts@hisarya.bg.

Образците на документите за кандидатстване, както и „Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата“ се намират в „Център за административно обслужване“ намиращ се на бул. „Генерал Гурко“ 14 град Хисаря или от следните линкове:

formuljar_za_kandidatstvane_savet_na_decata

motivacionno_pismo_savet_na_decata

procedura

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина