Назначават стражар за Горското стопанство в Хисаря

Автор: Plovdiv Now 11720
Назначават стражар за Горското стопанство в Хисаря

Община Хисаря търси да назначи служител на длъжността "Технически ръководител на обект - горски стражар" в ОП "Общинско горско стопанство".

Длъжността е свързана с контрол върху спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти.

Горският стражар проверява всички документи за сеч, паша, лов и други, спира превозни средства с  дървесни и недървесни горски продукти за проверка на техния произход. Служителят има правомощия по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 и 12 и извън поверената му за опазване горска територия в района на дейност на стопанството. Стражарят има право да съставя актове за констатирани нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказани, както и да участва в маркирането на лесосечния фонд в поверения му участък.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните, съгласно Закона за горите:

- Образование – средно лесовъдско образование по специалностите “горско и ловно стопанство”, “горско стопанство и дърводобив”, “помощник лесовъд”, “горско стопанство”, “горско и ловно стопанство и дърводобив” или по други приравнени към тях от Министерство на образованието и науката специалности, притежаващи минимум втора квалификационна степен;

- Правоспособност – да притежава контролна горска марка;

- Професионален опит – минимум 1 /една/ година;

- Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft  Excell, и Internet

Необходимите документи за кандидатстване са:

- Автобиография;

- Документ за самоличност /копие/;

- Документи за завършена степен и специалност , както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;

- Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

- Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Максималният размер на основната месечна заплата е 850,00 лева, но при формирането й ще се вземе предвид и професионалния опит.

Телефон за справки: 0887253362  – гл. специалист „Човешки ресурси”.

Източник: Община Хисаря

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина