Хисаря се включва в програмата за предоставяне на грижи в домашна среда, приемат се заявления

Автор: Plovdiv Now 3710
Хисаря се включва в програмата за предоставяне на грижи в домашна среда, приемат се заявления

Община Хисаря се включва в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Тя е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Лицата, които имат нужда от грижи, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, могат да подават заявление-декларация по образец, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа, в Общинска администрация Хисаря – информационен център.

По програмата  ще се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

 Обхват на лицата, участващи в програмата:

- Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – Безработните лица ще бъдат назначавани на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“ с код по НКПД: 5152 1002. Кандидатите за домашни помощници ще бъдат насочени към Програмата от Дирекция „Бюро по труда“- Хисаря. Безработните лица, регистрирани в ДБТ, могат да участват в Програмата при осигуряване на заетост на пълно и непълно работно време, като продължителността на предоставяните персонални грижи за едно лице не може да надхвърля 4 часа дневно.

- Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора: с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

- са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

- живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

- са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията. Лицата по т. 2.2. могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

- месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;

- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

- да не са включени в механизма лична помощ;

- да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание.

Източник: Община Хисаря

                                     

              

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина