Главен специалист „Спорт, култура и младежки дейности” търси Община Хисаря

Автор: Plovdiv Now 5168
Главен специалист „Спорт, култура и младежки дейности” търси Община Хисаря
Община Хисаря обявява свободно място за длъжността главен специалист „Спорт, култура и младежки дейности”.
 
Местоработата е на бул. "Генерал Гурко" №14. Работата е постоянна, на пълен работен ден.
 
Главен специалист „Спорт, култура и младежки дейности” подпомага ръководството на отдела при изпълнение на дейности, свързани с културата, спорта и младежките дейности. Подпомага изготвянето на проекти по различни програми в областта на културата, спорта и младежките дейности.
 
Разработва планове и програми за развитие на културата, спорта и младежките дейности в общината;
Отговаря за изпълнението и отчитането им;
Отговаря за навременно подаване на информация за интернет страницата на общината в областта на туризма, спорта и младежките дейности;
 
Осъществява връзки с Българските спортни федерации, спортните клубове, училищата и кметовете на населени места в общината;
Осъществява връзки с младежки организации и НПО;
 
Участва в комисии, разглеждащи въпроси, свързани с културата, спорта и младежките дейности;
Участва в процеса на събиране на информация и изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на културата, спорта и младежките дейности.
 
Планира, разработва и организира разработването на Културния календар на общината и осъществява контрол по неговото изпълнение.
 
Организира отбелязването на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар; Организира провеждането местни конкурси, фестивали и др., съдейства за национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната политика на общината.
Организира и провежда спортни мероприятия включени в Спортния календар на общината.
 
Изготвя предложения до Общински съвет, дава становища по въпроси свързани с областите на дейност на длъжността.
Подпомага младите хора в реализиране на различни инициативи в разработването на проекти в сферата на младежките дейности, финансирани от различни източници, включително от общината и от европейски фондове.
 
Съдейства за организирането и реализирането на научно-приложна, художествено-творческа и развлекателна дейност, масови младежки прояви – изложения, фестивали, международен обмен и др.
 
Получава от деловодителя постъпилата кореспонденция и я предава за разглеждане от Кмета на Общината;
Осъществява организацията по подготовка на оперативки, заседания и съвещания при Кмета на Общината, осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред;
 
Предава и получава информация по приемно-предавателните устройства, организира телефонните разговори на Кмета на Общината, приема и изпраща факсове и имейли, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Кмета;
 
Приема и предава документи за подпис от Кмета на Общината, подадени от служителите;
Осигурява повикването на служители при Кмета и прием на външни посетители, в съответствие с установения ред;
Стенографира, пише на компютър и организира отпечатването и размножаването на материали;
 
Осигурява снабдяването на кабинета на Кмета с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на кабинета, в съответствие с изискванията;
 
Изпълнява задачи по организацията на техническото обслужване на Кмета на Общината.
Изпълнява и допълнително възложени задачи от Кмета, Заместник-кмета или Секретаря на Общината, неупоменати в длъжностната характеристика.
 
ВЪЗЛАГАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА
Главен специалист „Спорт, култура и младежки дейности” е пряко подчинен на Началник отдел „Европейски проекти” и изпълнява възложените от него задачи, както и задачи, поставени му от Ръководството.
Отчита извършените задачи пред Началник отдела и Ръководството на Общината.
 
КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Вътрешни - с Кмета, Заместник-кмета и Секретаря; началниците на отдели и всички останали служители в общинската администрация.
Външни – с граждани, служители на държавни институции, общински администрации, предприятия и организации.
 
ОТГОВОРНОСТИ
Носи отговорност за предоставеното му оборудване.
Отговаря за нанесени вреди върху инвентара и материалите, с които работи.
Спазва утвърдените в администрацията правила за здравословни и безопасни условия на труд, правилата за противопожарна безопасност и правилника за вътрешния ред.
 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ
Познаване на нормативната уредба, регламентираща осъществяваната дейност.
Специални умения (компетентност):
- способност да планира и организира работата си с цел постигане на поставените цели;
- способност да работи ефективно и в екип;
- компютърна грамотност.
 
 
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина