Дават под наем пасища, мери и ливади в Хисарско, приемат се заявления

Автор: Plovdiv Now 2850
Дават под наем пасища, мери и ливади в Хисарско, приемат се заявления

Заявления за кандидатстване за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Хисаря се подават до 10 март 2020 г. в деловодството на Общината, ул. „Генерал Гурко” № 14.

Необходими документи са:

- Заявление по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ

- Приложение №1

- Приложение №2

- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ

- Копие от документ за самоличност за физическите лица;

- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

- Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

- Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Целият комплект документи може да бъде изтеглен тук:

Prilojenie_1_korigiran_2019  

Prilojenie_2

Zaiavlenie_37i_al5_ZSPZZ

Deklaratcia_chl99_PPZSPZZ 

Списъци на имотите за индивидуално ползване с площите и местоположнеието на мерите, пасищата и ливадите на територията на съответните землища в община Хисаря могат да бъдат провенени на Списъци

Източник: Община Хисаря

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина