Търсят с конкурс директор на детска градина в Брезовско

Автор: Plovdiv Now 1044
Търсят с конкурс директор на детска градина в Брезовско

Обявен е конкурс за директор на общинската детска градина „Роза“ в село Борец, община Брезово, ул. „1-ва“ № 47

Работата да директора е да ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно – управленска и финансова дейност в институцията.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да са български граждани;

-  Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;

- Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено;

- Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен “магистър”, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ с професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“.

- Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж,съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

- За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна степен (ПКС).

- Да имат компютърна грамотност.

Необходимите документи за участие в конкурса са:

- Заявление за участие до Кмета на Община Брезово в свободен текст;

- Автобиография (европейски формат);

- Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие);

- Документ за професионално-квалификационни степени (ПКС), ако кандидатът притежава такива (копие);

- Копие от трудова и/или служебна книжка, удостоверяващи продължителността на учителския стаж;

- Писмена разработка на тема „Програма за управление и развитие на дейността на детската градина през следващите 3 /три/ години“ “;

- Карта за предварителен медицински преглед;

- Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;

- Декларация по чл. 215, ал.1 от ЗПУО.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Първи етап – Допускане до конкурс по документи.

Втори етап – Защита на „Програма за управление и развитие на дейността на детската градина през следващите три години“.

Трети етап – Интервю.

Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността. До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички необходими документи, видно от които кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Допуснатите кандидати до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане. На недопуснатите кандидати ще се съобщят писмено съображенията за отказа.

Документите се подават личнo или чрез пълномощник в Информационен център „Деловодство“ на Общинска администрация – гр. Брезово, втори етаж, ул. „Георги Димитров” № 25 , всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с текст „Вярно с оригинала” и подпис. При подаване на документите кандидатите могат да се запознаят с примерна длъжностна характеристика. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Брезово и на информационното табло.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина