Община Брезово продава на търг свой имот край Сърнегор

Автор: Plovdiv Now 1322
Община Брезово продава на търг свой имот край Сърнегор

Община Брезово обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим поземлен имот в землището на село Сърнегор, одобрен от Областен управител на област Пловдив, НТП: индивидуално застрояване с площ 589 /петстотин осемдесет и девет/ кв.м.

Начална тръжна цена на имота е в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за целия имот. Депозитът за участие в търга е 500,00 /петстотин/ лева. Наддаването ще се проведе в сградата на Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІІІ етаж, Ритуална зала на 20.11.2019 г. /сряда/ от 11,30 часа. При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, да се проведе на 27.11.2019 год. /сряда/.

Цената на имота се заплаща в касата на община Брезово или по банков път по сметка на Община Брезово: Банка ДСК – ЕАД Раковски, офис Брезово, IBAN BG86 STSA93008400520000, BIC STSABGSF, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 445600.

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.

Срокът за заплащане на депозитите е до 16,00 часа на 19.11.2019 г. /вторник/, включително, за първата дата и 26.11.2019 г. /вторник/, включително. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината.

Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. в срок до 18.11.2019 г. включително, а за втората дата до 25.11.2019 г.

Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 19.11.2019 г. /вторник/, включително, за първата дата и 26.11.2019 год./вторник/ за втората дата.

Информация за имота - обект на търга може да се получава в сградата на Община Брезово, на сайта на община Брезово и в кметство с.Сърнегор. Телефон за допълнителна информация: 03191/23-39.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина