Община Брезово отдава под наем на търг земеделски имоти

Автор: Plovdiv Now 812
Община Брезово отдава под наем на търг земеделски имоти

Община Брезово съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на общински недвижими имоти-частна общинска собственост с цел производство на селскостопанска продукция, а именно: 6 имота в село Зелениково с площ от 999 до 2200 кв.м., както и 3 имота в село Отец Кирилово с площ от 1090 до 1190 кв. м. 

Начална тръжна цена на декар за една стопанска година за всеки от имотите варира от 20,00 до 44,00 лева.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10,00 /десет/ лева за всеки отделен имот. Търгът ще се проведе в сградата на Община Брезово , ул.”Георги Димитров” №25, ІІІ етаж, Ритуална зала на 20.11.2019 г. /сряда/ от 10,30 часа.

При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия ще се проведе на 27.11.2019 год. /сряда/.

Достигнатата на търга цена ще се внася то купувача в касата на общинска администрация  или по банков път по сметка на общината.

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ. Срокът за заплащане на депозитите е до 16,00 часа на 19.11.2019 г. /вторник/, включително, за първата дата, както и до 26.11.2019 г. /вторник/, включително, ако търгът се отложи. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината.

Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа в срок до 18.11.2019 г. включително, а за втората дата до 25.11.2019 г.

Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 часа в срок до 19.11.2019 г. /вторник/ включително за първата дата и до 26.11.2019 год./вторник/ за втората дата.

Информация за имотите, обект на търга,  се получава в сградата на Община Брезово, на сайта на община Брезово, както и в кметствата на село Зелениково и село Отец Кирилово.

Плащанията на наема след спечелване на търга ще се извършват в български лева, в срокове и при условия, съгласно клаузите на образца на договора. 

За допълнителна информация - 03191/23-39.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина