Община Брезово дава на търг право на строеж на база за преработка на дървесина

Автор: Plovdiv Now 913
Община Брезово дава на търг право на строеж на база за преработка на дървесина

Община Брезово обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху недвижим имот - частна общинска собственост за построяване на административна сграда и база за преработка на дървесина.

Става дума за урегулиран поземлен имот /УПИ ІІІ / обществено обслужване, произвоизводство и складова дейност, кв.33 от действащия кадастрален и регулационен план на село Дрангово. Площта на целия имот е 4083 /четири хиляди осемдесет и три/ кв.м по скица №457/19.08.2019 год. при граници: улица, улица, край на регулация и УПИ ІV озеленяване.

Начална тръжна цена на учреденото право на строеж е в размер на 4131,00 /четири хиляди сто тридесет и един/ лева за 200 кв.м разгъната застроена площ на обекта.

Депозитът за участие в търга е 1 000,00 /хиляда/ лева. Наддаването ще се проведе в сградата на Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, ІІІ етаж, Ритуална зала на 20.11.2019 г. /сряда/ от 11,00 часа. При неявяване на кандидати на първата дата повторен търг при същите условия, да се проведе на 27.11.2019 год. /сряда/.

Цената на правото на строеж се заплаща в касата на община Брезово или по банков път по сметка на Община Брезово, Банка ДСК – ЕАД Раковски, офис Брезово, IBAN BG86 STSA93008400520000, BIC STSABGSF, КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 445900.

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията на чл. 79 от НРПУРОИ.

Срокът за заплащане на депозитите е до 16,00 часа на 19.11.2019 г. /вторник/, включително, за първата дата и 26.11.2019 г. вторник/, включително, за втората дата. Депозитът се заплаща в български лева, в касата на общината.

Документи за участие в търга могат да бъдат получени в Община Брезово, ул.”Георги Димитров” №25, етаж 2, отдел СИРО”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 ч. в срок до 18.11.2019 г.,включително, а за втората дата до 25.11.2019 г

Документи за участие в търга се подават в Общинска администрация Брезово, ул. “Георги Димитров” № 25, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 16,00 ч. в срок до 19.11.2019 г. /вторник/, включително, за първата дата и 26.11.2019 год./вторник/ за втората дата.

Информация за имота - обект на търга може да се получава в сградата на Община Брезово, на сайта на община Брезово и в кметството на село Дрангово. Телефон за допълнителна информация: 03191/23-39.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина