Обявиха конкурс за директор на детска градина в Брезово

Автор: Plovdiv Now 3724
Обявиха конкурс за директор на детска градина в Брезово

Конкурс за директор на детска градина „Вела Благоева“ обяви Община Брезово.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

Кандидатите да са български граждани;

Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват професията; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако е заличено.

Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен “магистър”, съгл. чл. 33 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, със специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Образователен мениджмънт“.

Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 6. За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна степен (ПКС). 7. Да имат компютърна грамотност.

Необходими документи за участие в конкурса са:

Заявление за участие до Кмета на Община Брезово в свободен текст;

Автобиография (европейски формат);

Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация (копие);

Документ за професионално-квалификационни степени (ПКС), ако кандидатът притежава такива (копие);

Копие от трудова и/или служебна книжка, удостоверяващи продължителността на учителския стаж;

Писмена разработка: „Програма за управление и развитие на дейността на детската градина през следващите 3 /три/ години“ ; 

Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор” на Общинска детска градина;

Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;

Декларация по чл. 215, ал.1 от ЗПУО.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: Първи етап – Допускане до конкурс по документи. Втори етап – Защита на „Програма за управление и развитие на дейността на детската градина през следващите три години“. Трети етап – Интервю.

Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.

До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички необходими документи, видно от които кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Допуснатите кандидати до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и часа на провеждане. На недопуснатите кандидати ще се съобщят писмено съображенията за отказа.

Документите се подават личнo или чрез пълномощник в Информационен център „Деловодство“ на Общинска администрация в Брезово, втори етаж, ул. „Георги Димитров” № 25 , всеки работен ден от 8.00 ч до 12.00 ч и от 12.30 ч до 16.30 ч. до 09.07.2021 г.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници и оформени до датата на подаване на документите. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с текст „Вярно с оригинала” и подпис. При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят с примерна длъжностна характеристика за длъжността.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Брезово и на информационното табло.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина