Асеновград, Първомай, Лъки, Садово и Куклен в общ проект за компостираща инсталация

Автор: Plovdiv Now 3234
Асеновград, Първомай, Лъки, Садово и  Куклен в общ проект за компостираща инсталация

Пресконференция се проведе тази седмица в Асеновград по проекта „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014 г. - 2020 г. на РСУО - регион Асеновград”.

Презентацията направи заместник-кметът на община Асеновград инж. Стоян Димитров, който е и ръководител на проекта. На събитието присъстваха екипът по проекта и представители на общините партньори – заместник-кметовете на Първомай, Лъки, Садово и  Куклен.

Като изложение инженер Димитров представи основните параметри на проекта, а именно:

Обща стойност на проекта: 13 245 456,73 лева;

Финансиране от ЕФРР: 8 360 243,98 лева;

Национално съфинансиране: 1 475 337,17 лева;

Собствен принос: 1 234 290,72 лева;

Възстановим от НАП ДДС: 2 175  584,86 лева;

Срок за реализация: 47 месеца;

Водеща община: община Асеновград;

Общини партньори: община Първомай, община Лъки, община Садово, община Куклен;

Димитров припомни пред присъстващите, че с директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Общините следва да ограничат количеството депонирани отпадъци. Ако целта не бъде постигната, всяка администрация ще заплаща все по-големи отчисления за отпадъци. Това сериозно ще натовари бюджетите, както на общините, така и на крайния потребител - населението, тъй като ще се отрази в такса смет. Именно тази е и една от причините Община Асеновград, като водеща организация, заедно със Садово, Куклен, Първомай и Лъки, да кандидатстват с настоящия проект по ОП Околна среда 2014 г. - 2020 г.

Основната цел на проекта е да се осигури необходимият ресурс и капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците – Асеновград. Целта е да се постигне намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Предвижда се новоизградената инсталация да бъде на територията на настоящото депо за отпадъци.

Общата социално-икономическа цел на проекта е да се реши сериозният проблем с управлението на битовите отпадъци и подпомогне въвеждането на съвременна интегрирана система за тяхното управление в регион Асеновград, съответстваща на изискванията на българското и европейското законодателство. От реализирането на проекта ще се възползва цялото население на общините Асеновград, Куклен, Лъки, Първомай и Садово. Според изискванията, всички институции в България, които депонират отпадъци, трябва да намалят драстично количествата на депониране с над 35% на 100%. В проекта се предвижда до 50% намаление, като 12 000 тона от общо 36 000 тона депонирани на година са така наречените зелен и хранителен отпадък. Полученият вследствие на обработката от инсталацията компост (в най-добрия случай) се продава или се ползва за наторяване на почвата. Работата на сепариращата инсталация пък е да се разделят отпадъците, които подлежат на вторична преработка, от останалите. Такива са пластмаса, желязо, хартия, стъкло. Идеята е само тази част от отпадъците да бъде депонирана в съответната клетка. Същата към момента е с прогнозна вместимост за 10 години, като ние се надяваме след изграждането на инсталацията капацитетът на клетката да може да бъде увеличен на 20 години. Община Асеновград е задължена да има такова съоръжение до 2022 г., както е разписан и проектът. Целта е да не се допусне увеличаването на таксата за смет за хората и за фирмите. И второ, ако инсталацията не бъде изградена в посочения срок, и общината, и държавата ще попаднат под санкциите на европейското законодателство.

Площта, върху която ще е разположено съоръжението, ще стане ясно след изготвянето на точен и конкретен проект. Община Асеновград има сключен договор за проектиране с фирма, избрана от предишното ръководство. Срокът за изготвянето и представянето на работно проектно предложение изтича след около 20 дни. Когато проектът бъде одобрен ще последва обявяването на обществена поръчка за избор на изпълните, който да построи инсталациите, второ – за избор на оборудване и трето – за допълнителна процедура за доставка на съдове и съответно - машини, които да ги обслужват. Т.е. – предвидени са на населението да бъдат раздадени такива, в които да се събират разделно само зелен и само хранителен отпадък. За територията на 5-те общини броят на съдовете е около 600 съда.

Ръководителят на проекта инженер Стоян Димитров посочи, че крайната дата за физическото изпълнение (приключване) на горепосочените дейности е януари 2022 г., като до юни същата година трябва да бъде подадено и искането за окончателно плащане по проекта. В края на събитието представителите на всички общини се обединиха около мнението, че реализирането на проекта е от изключителна важност за жителите на съответните населени места. Пожелаха си безпроблемна работа и в началото на 2022 г. да се поздравят с работещи и изпълняващи националните и европейски критерии инсталации.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина