Община “Марица“ кани на публично обсъждане, темата - поемане на дългосрочен дълг

Автор: Plovdiv Now 3894
Община “Марица“ кани на публично обсъждане, темата - поемане на дългосрочен дълг

Публично обсъждане е обявено от Община "Марица", а темата е поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.

Кметът Димитър Иванов кани местната общност  – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност и ползват услуги на територията на община „Марица“, да вземат отношение по темата и да присъстват.

Обсъждането ще се проведе на 22.10.2020 г., от 11,00 часа, в залата на Общината на адрес: Пловдив, бул. „Марица“ 57 А , при спазване на въведените противоепидемични мерки – носене на маски и ръкавици.

Договорът за кредит ще се сключи при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – до 5 000 000 лева (словом: пет милиона лева);
  • Цел – ремонт и реконструкция на ключови участъци от уличната мрежа в 18 населени места в община Марица;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:

  • Срок на погасяване – до 186 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
  • Максимален лихвен процент – фиксиран лихвен процент до 3 % или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%;
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ” ЕАД;

Начин на обезпечение на кредита:

  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Марица по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Материалите, свързани с представяне на параметрите на проектите, които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг, са публикувани на официалния сайт на община Марица – https://maritsa.bg/.

Линк презентация: Презентация

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина